Home Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Auteursrecht

DULUX, de onderscheidende opmaak, MAGIC WHITE en alle onderscheidende kleurnamen zijn handelsmerken van AKZO NOBEL N.V.

WAARSCHUWING. Auteursrechten en databankrechten 2008. De inhoud van deze website is beschermd door de Auteursrechten en databankrechten die eigendom zijn van AKZO NOBEL N.V. Volledige of gedeeltelijke kopieën of overname van substantiële delen en hergebruik van de inhoud zijn niet toegestaan; overname van substantiële delen of hergebruik is alleen toegestaan met het doel DULUX-producten toe te lichten, of met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AKZO NOBEL. Kopieën, gedeeltelijke kopieën of overname van substantiële delen, hergebruik of ander materiaal die worden gemaakt tegen elk wettelijk of toegestaan gebruik moeten worden teruggegeven, afgegeven of op verzoek van AKZO NOBEL onherroepelijk worden verwijderd.

Gebruik

Deze website en de verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor recreatieve en niet-commerciële doeleinden.

Juistheid van de gegevens

AKZO NOBEL heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie en de raadgevingen verstrekt op de website van DULUX correct en betrouwbaar zijn op het moment dat ze werden opgenomen, hoewel onopzettelijke en toevallige fouten niet uit te sluiten zijn.

AKZO NOBEL geeft geen impliciete of expliciete verklaringen of garanties met betrekking tot de gegevens, het advies en de meningen die op deze website worden gegeven, met inbegrip van rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikte items van de website van DULUX en behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, wijzigingen of correcties aan te brengen. AKZO NOBEL is niet aansprakelijk voor onjuistheden of fouten op de website van DULUX en voor beslissingen op grond van gegevens en meningen op de website van DULUX is alleen de bezoeker verantwoordelijk.

Virussen

AKZO NOBEL heeft alle redelijke inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de pagina's van deze website geen virussen bevatten. Toch geeft AKZO NOBEL geen verklaring of garantie dat de pagina's vrij zijn van virussen en moeten de gebruikers ervoor zorgen dat zij de nodige viruscheckers installeren.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites voor jouw gebruiksgemak maar AKZO NOBEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die deze website linken of die eraan gelinkt zijn.

Publiciteit

Deze website mag publiciteit bevatten voor producten en diensten van derden. AKZO NOBEL is evenwel niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens in het publiciteitsmateriaal en geeft geen uitdrukkelijke noch stilzwijgende garantie, verklaring of waarborg omtrent de kwaliteit of prestaties van deze goederen of diensten.

Offertes en promoties

AKZO NOBEL kan af en toe offertes, promoties of wedstrijden op deze website publiceren, die zullen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden en condities waarvan we je in kennis zullen stellen.

Aansprakelijkheid

Binnen de ruimste grenzen van de vigerende wetgeving is AKZO NOBEL niet aansprakelijk voor directe, speciale, indirecte of incidentele schade (met inbegrip van inkomstenverlies, winstderving, verlies van verwachte besparingen, bijkomende of verloren kosten, verlies van privacy of verlies van gegevens) of enige andere schade van welke oorzaak ook door het gebruik van deze website en alle gegevens of meningen rechtstreeks of onrechtstreeks verkregen door de website van DULUX. Deze uitsluiting omvat tevens alle schade opgelopen door virussen of enige computercode, bestanden of programma's ontworpen om de functies te onderbreken, te beperken of te vernietigen of de integriteit in gevaar te brengen van computersoftware of -hardware of telecommunicatieuitrusting of materiaal dat overgedragen is met of deel uitmaakt van de website van DULUX of materiaal ervan gedownload.

Wij willen er op wijzen dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete verklaringen niet is toegestaan en dat bijgevolg sommige of alle uitsluitingen op jou niet van toepassing zijn.

AKZO NOBEL kan bovendien in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of dood veroorzaakt door haar nalatigheid.

Internationaal gebruik

Deze website is niet bestemd voor wie in eender welk rechtsgebied waar om eender welke reden de publicatie of toegankelijkheid tot deze website niet is toegestaan. Personen voor wie dit verbod geldt, hebben geen toegang tot deze website.

AKZO NOBEL verklaart niet dat eender wat op de website geschikt is voor gebruik of toegestaan is door de lokale wetten in sommige rechtsgebieden. Wie de website raadpleegt, doet dit op eigen initiatief en is er verantwoordelijk voor dat hij voldoet aan lokale wetten of voorschriften; in geval van twijfel moet juridisch advies worden gevraagd.